Akademik Birimler

İNGİLİZCE

Özel Seymen Eğitim Kurumları Yabancı Diller Bölümümüz öğretmenleriyle oldukça güçlü bir ekiptir. Ekibimiz sürekli gelişen dinamik yapısıyla yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek adına çağın gereklerine uygun eğitim sistem ve araçlarını incelemekte, konuyla ilgili eğitimlere katılmakta ve materyaller üretmektedir. Bütün bu araştırmaların, yoğun ve özverili çalışmalarının temelinde yatan en önemli amaç; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

İngilizce Dil Eğitimimiz, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan ‘’ ( The Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na dayanmaktadır. CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dilöğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve  ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar.  Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve  eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya  yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. 5.,6.,7. ve 8 sınıflardaki yabancı dil amacımız;  öğrencilerimizi elde  ettikleri  alt yapı  ile CEF  kriterleri doğrultusunda  güncel bir konu olması  koşuluyla uzun  konuşma, sunumları  ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir, öğrendiği dili  anadili  olarak konuşan   kişilerle  anlaşmayı  mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına  giren  konularla  ilgili bilgi verebilir ve  anlaşılır metinler yazabilir duruma getirmektir.Güncel  konulardaki  tartışmalarda; görüşlerini açıklayıpbelirli bir bakış açısına destekvererek ya da karşı çıkarak  düşündüklerini ifade edebilmeleri ve durumla ilgili sebepler ileri sürüp, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilmeleri  öğrencilerimizden beklenen kazanımlardır.  Makale, öykü, biyografi ve röportajlar kullanarak aktif okuma yöntemleri uygulama, okuduklarından notlar çıkarabilme,  kitap analizi yapma,  yaratıcı ve etkili bir sunum hazırlama ve bunu topluluk önünde sunabilme gibi konular bu programın ana amaçlarındandır. Bütün bu gelişen  bilgi ve becerileriyle öğrencilerimizin Avrupa Birliği  standartları çerçevesinde Common European Framework (CEF) B2 düzeyinde olmalarını hedeflemekteyiz.

Okulumuzun felsefesi doğrultusunda,ana dili yanında İngilizce’yi de yetkin seviyede yazılı ve sözlü olarak kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bunu gerçekleştirmek için dilde dört temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin kazandırıldığı, teknoloji destekli, etkin bir program uygular.Güncel ve zevkli ders materyalleri ile öğrencilerimize hem temel dilbilgisi kuralları öğretilir, hem de kelime hazineleri çeşitli öğrenme ortamlarıyla geliştirilir.; Total physical response-TPR- (tümüyle fiziksel yanıtla), communicative language teaching ve task based approach yaklaşımları, okulumuzda İngilizce öğretiminde  uygulanan  en modern yöntem ve tekniklerdir. Bölüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin aktivitelerle dil becerilerini geliştirmeleri ve dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilmelerine yardımcı olacak modern dünyanın tüm teknolojik ve akademik donanımları maximum düzeyde kullanmaktadırlar.

Bir dili öğretirken onun kültürünün de  öğretilmesi gerektiğine inanan İngilizce Bölümümüz, yurtdışı yaz okulları programı düzenleyerek öğrencilerimizin dili ve kültürünü yaşandığı yerlerde  tanımalarını sağlar. Ayrıca yaşları 11-15 olan öğrencilerimize, geleceğin tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan, uluslararası bir etkinlik olan Cambridge sınavları katılma olanağı sunar. Dünyanın her yerinde geçerliliği olan Cambridge Sınavlarında yüksek puanlar alan öğrenciler yetiştirir. Bölüm olarak en büyük idealimiz, öğrencilerimizin lise,üniversite eğitimlerinde ve meslek yaşamlarında bir adım önde gitmelerini sağlayacak yüksek kalitede İngilizce öğretmektir.

BAZI İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİMİZ;

J’munesco

Quiz Show

Karaoke Show

Culture Day

Big Read

TOEFL

Yurtdışı Yaz Okulları

English in Action (okulumuzda uygulanan yaz okulu)

ALMANCA

Almanca uluslararası  bir dil olduğu gibi, bilim ve sanat alanında en çok kullanılan diller arasında İngilizceden sonra gelir.  Öte yandan dünya çapında yayınlanan kitapların çoğunluğu İngilizce ve Almancadır. Bu gerekçelerle okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca verilmektedir. 


Almanca dersi Anasınıfından itibaren verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizde küçük yaşta Almanca diline karşı ilgi uyandırmak ve dilin sözlü ve yazılı iletişim aracı olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Derslerimizde duyma - anlama becerisinin geliştirilmesi ile başlayan dil öğrenme süreci basit konuşma kalıpları ile devam eder. Üst kademelerde ise metin okuma, anlama, yazma ve konuşma alanında öğrencinin dil öğrenimi geliştirilir.

Öğrencilerimiz, öğrendikleri Almancayı yaşamla ilişkilendirebilmek amacıyla, Almanca konuşulan ülkelerle bağlantı kurulup çeşitli geziler ve projeler ile desteklenir.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (CEFR) göre planlanan derslerimiz, bilişim teknolojileriyle desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz Alman Kültür Merkezinin uyguladığı DEUTSCH FIT sınavlarına (Deutsch Fit 1 ve Fit 2) katılmakta ve Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan Dil yeterlilik düzeyi sertifikalarına hak kazanmaktadırlar.

Sınav duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, dil bilgisi ve konuşma becerilerini sınamaktadır. Sınavlar A1, A2 ve B1 seviyelerinde uygulanmaktadır. İsteyen her öğrenci seviyesine uygun sertifika sınavlarına katılabilir. Sertifika sınavlarına hazırlık çalışmaları Almanca derslerinde ve DEUTSCH FIT kulübünde Almanca öğretmenleri tarafından yapılır.

EUROPASS DİL PASAPORTU SEVİYELERİ

Dinleme

A 1: Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

A 2: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

B 1: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir.

Okuma

A 1: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir.

A 2: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

B 1: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir.

Karşılıklı konuşma

A 1: Basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.

A 2: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir.

B 1: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir.

Sözlü Anlatım

A 1: Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir.

A 2: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

B 1: Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.

Yazılı Anlatım

A 1: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir.  Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

A 2: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.

B1: Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.

TÜRKÇE 

Öğrencilerimize, ana dilimizi doğru ve etkin kullanmayı benimsemeleri, dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri,  sağlıklı bir dilsel iletişim becerisi kazanmaları, Türk edebiyatının tarihi gelişimini seçkin eserleri aracılığıyla kavrayabilmeleri; Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini her yönüyle inceleyerek eserlere eleştirel, sorgulayıcı bir gözle bakabilmeleri için gerekli birikimi kazanmaları; elde ettikleri birikimlerle bilimsel, yapıcı, yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri; kitap okuma, araştırma, teknolojiyi kullanma, özgür ve rahat  konuşabilme, tartışabilme, yazabilme, bilgiyi paylaşabilme beceri ve alışkanlıklarını kazanmaları; bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme becerisi edinmeleri, kendi yaratıcılık ve yeteneklerine güven duymaları, el yazısına özen göstermeleri, yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmayı alışkanlık haline getirerek bunu günlük yaşamlarında zorlanmadan uygulayabilmelerinin gerekliliği  kavratılır. Özel Seymen Ortaokulunda öğretim sürecinin ilk adımı öğrencinin konuya ilgi duymasını sağlamaktır. Ardından merakını doyurabileceği kaynaklar sunulur. Daha sonra okuma-uygulama-üretme süreçleriyle devam edilir.

Ders İşleyişi, Kitap Okuma Çalışmaları
Türkçe dersi programı öğrencilerin bireysel yaşamlarından dünyaya uzanan bir anlayışla sürdürülür. Dersler, öğrencilerin okuyarak, düşünsel tartışmalara katılarak, izleyerek, dinleyerek, araştırarak derslerde etkin roller üstlenmelerini hedefler. Öğrencilerin yaşamı ve sanatı yorumlamaları, yorumlarını yaparken edindikleri bilgileri kullanmaları beklenir.

Dersler eser temelli çalışmalarla sürdürülmektedir. Sene başında okunması gereken kitapların listesi öğrencilere verilir ve her kitap belli bir süre içerisinde okunur. Okunan kitaplarla ilgili olarak öğrencilerimiz tarafından sunumlar hazırlanarak, değerlendirme çalışmalarıyla da  kitap ayrıntılı olarak incelenir. Belirlenen kitaplar dışında okunan ve tanıtımı yapılan her kitap da sınıf içi performans çalışması veya proje çalışmaları olarak değerlendirilir.

Yazılı Anlatım Dersleri
Kompozisyon çalışmalarımız  5-8. sınıflar arasında “Yazma Süreci Modeli”ne uygun olarak  sürdürülür. Öğrencilerimiz sözcükten cümleye, cümleden paragrafa, paragraftan da metin yazmaya bir plan doğrultusunda geçer. Bu çalışmalar ilkokulla yapılan ortak planlamalar çerçevesinde yürütülür ve her hafta bir ders mutlaka yazılı anlatıma ayrılır. Yazma çalışmaları kendi kendine düzeltme, karşılıklı düzeltme (öğrenciler arasında ödevler değiştirilerek), yazma grupları içinde düzeltme, sınıfça düzeltme, öğretmen tarafından düzeltme aşamaları sonunda değerlendirilir. Yazılı anlatımı geliştirmek amacıyla yapılan bu etkinlikler öğrencilerimizin kendilerine ait dosyalarında 4 yıl boyunca öğretmen tarafından arşivlenir. Mezun olduklarında öğrencilere teslim edilir böylece öğrencilerimiz kendilerine ait bir eser oluşturmuş olurlar.

Performans ve Proje Ödevleri

Öğrencilerimiz birinci dönem belirlenen bir konuda  sözlü anlatım çalışması şeklinde, ikinci dönem ise yazılı anlatım çalışmasına yönelik performans ödevi hazırlarlar. Bu ödevlerin ön çalışmaları ve araştırmaları için yapılacaklar öğrencilerimize dağıtılan ve Türkçe Zümresi tarafından hazırlanan yönergelerde belirtilir. Bu çalışmalar hazırlandıktan sonra öğrencilerimiz sınıfa geldiğinde öğretmenlerinin rehberliğinde konuşma ve yazma metinlerini oluştururlar. Verilen süre içinde öğrencimizin çalışmasını tamamlaması beklenir ve  Türkçe Zümresi tarafından hazırlanan puanlama ölçütüne göre değerlendirilir.

Proje ödevlerimiz ise yıllık olarak yapılır. Yıllık proje ödevlerimiz Türkçe müfredatı dahilinde  hazırlanan listelerden öğrencilerimizin kendilerinin belirlediği ve belirli tarihlerde öğretmenleriyle birlikte hazırlıklarını değerlendirdikleri, nisan  ayında da teslim edecekleri çalışmalardır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz işlenen derslere, okunan kitaplara bağlı olarak küçük proje ödevleriyle de her dönem ayrıca değerlendirilir.

Ders Dışı Etkinlikler

Türkçe dersleri bünyesinde yıl içinde çeşitli münazaralar, şiir dinletileri düzenlenir ve yıl içinde yapılan yarışmalara katılım sağlanır.

Bölümümüzün sosyal etkinlik faaliyetlerinden biri Medya ve Kısa Metraj Film Atölyesi Kulübüdür. Gerek film senaryosu yazıp çekebilecek gerekse basın haberi yazabilecek üretken çocuklar yetiştirilir. Öğrencilerimize güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırarak tartışma kültürünü artırır. Bunun yanı sıra öğrencilerin seri düşünerek fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri de hedeflenir. Öğrencilerimizin sosyal çevreye uyum sürecine katkı sağlar ve girişimci çocuklar yetiştirir.

Bölümümüzün bir diğer sosyal etkinlik faaliyeti de Etkili Konuşma ve Kişisel Gelişim Kulübüdür. Bu kulüpte öğrencilerimizin diksiyon açısından tüm sesleri doğru ve güzel çıkarabilmeleri, seslerini etkili biçimde kullanabilmeleri sağlanır. Böylece  hayatının her döneminde düzgün konuşabilen ve Türkçeyi etkili biçimde kullanan bireyler yetiştirir. Ayrıca, öğrencilerimizin keyif aldığı yazarlarla söyleşiler  ve atölye çalışmaları Kitap Günleri’nde gerçekleştirilir.

Velilerden Beklentiler

Velilerden de öğrencilerimizin ana dili gelişimlerinin aile ortamında da desteklenmesi, bizim belirlediğimiz kitaplar dışında da kitap okumalarının sağlanması, öğrencilerimize her yıl en az iki tiyatro oyununu izleterek birlikte yorumlamaları, izledikleri filmlerle ilgili olarak değerlendirmeler yapmaları, gazete ve dergi okumaya özendirmeleri, okudukları haber veya köşe yazılarıyla ve televizyonda izleyip radyoda dinledikleri programlarla ilgili tartışarak sözel ve düşünsel yönden güçlenmelerine katkı sağlamaları beklenir.

TÜRKÇE DERSİNİN  AMAÇLARI

1.Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma ve beceri alışkanlığı kazandırmak.

2. Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, günlük hayatta geçerli yazışmaları yapmalarını sağlamak.

3.Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yönlendirmek.

4.Okuma, dinleme alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duyguların gelişmesinde yardımcı olmak.

5.Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek.

6.Kitap okuma sevgisini geliştirmek için boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini sağlamak; bu yolla içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları ve sevmelerine yardımcı olmak.

7.Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ölçüde geliştirebilmek.

8.Ulusal duygu ve coşkuları güçlendirme çalışmaları yapmak.

9.Sözlü ve yazılı Türk ve Dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanı sevdirmek.

10.Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmak.

11.Sesli ve sessiz okuma hızını arttırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek.

12.Dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü kaynak yapıtlardan yararlanma yeteneğini kazandırıp geliştirmek.

13.Araştırmacı, sorgulayan, sorumluluk sahibi, çevreye ve insana saygılı,

14.Dünyanın her yerinde başarılı olabilecek değerlere ve deneyimlere sahip,

15.Sevgi, saygı, hoşgörü, uzlaşma ve paylaşmayı içselleştirmiş öğrenciler yetiştirmektir.

FEN VE TEKNOLOJİ 

Özel Seymen Eğitim Kurumlarında Fen ve Teknoloji dersinin temel amacı öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetişmeleridir. Bu anlamda öğrencilerin bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak yaşama aktarabilmeleri ve fen bilimleri ile toplum ve çevre arasındaki ilişkileri kavrayabilmeleri hedef alınmaktadır. Öğrencilerin araştırma, gözlem, deney yapmalarına olanak sağlanarak teorik bilgiden çok uygulama ile kalıcı bilgi ve beceriler edinmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz uygulama etkinliklerini amaç ve kazanımlar doğrultusunda donatılmış Fizik ,Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarında yapmaktadırlar.

Özel Seymen Eğitim Kurumları, bilgiyi yalnızca öğrenen değil, öğrendiğini sorgulayan, uygulayan ve aynı zamanda yeni bilgiler de üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda Fen ve Teknoloji dersinin ana hedefi ;çağdaş,bilimi rehber edinmiş,sorumluluk duygusu gelişmiş ,problem çözme becerisine sahip ve Atatürk ilkelerine bağlı öğrenciler yetiştirmektir.  Fen ve Teknoloji dersi, öğrencilerin araştırma ve gözlem yaparak, deney ve etkinlikler gerçekleştirerek, elde ettikleri sonuçları değerlendirmelerine ve birtakım sonuçlara ulaşarak daha iyi bir öğrenme gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir derstir. Küçük yaştan itibaren öğrencilerimizle analitik düşünme becerilerini geliştirmek, onları bilimsel yöntem basamakları ile tanıştırmak amacıyla verilen laboratuar dersleri ile bilimi sevdirerek öğretme çalışmaları yapılmaktadır.Bu çalışmalarımız, öğrencilerimizin öğrendiklerini günlük yaşamlarına transfer edebilmelerini sağlamanın yanında, yaptıkları sunumlarla kendilerini ifade etme becerilerini ve özgüvenlerini artırmaktadır.

Kurumumuzda  5,6,7 ve 8. Sınıflarda Fen ve Teknoloji dersi ,alanında uzman fizik ,kimya,biyoloji öğretmenleri tarafından branşlaşma esasıyla işlenmektedir. Öğretim programlarına uygun olarak işlenen ünitelerde öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalınmayıp,bilimsel düşünme, araştırma, sonuçları yorumlama becerileri de kazandırılmaktadır. Öğrencilerin,fizik,kimya,biyoloji laboratuarlarında yaptıkları deneylerle bu becerilerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır.Bu amaçlar doğrultusunda yıl içerisinde bilim ve teknoloji klup çalışmaları, , proje çalışmaları, teknoloji ve bilim konulu geziler, bilgi yarışmaları yapılmaktadır.Ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen  bilim şenliği de bu süreçlere katkı sağlamaktadır.

 "Bilim Şenliği” öğrencilerimizi bilimsel yöntemlerle tanıştırmak, araştırma ve incelemeye yönlendirmek, onlara kuramsal bilgileri nasıl kullanacakları konusunda deneyim kazandırmak ve bilimi anlamalarını sağlamak amacıyla  düzenlenmektedir. Şenlikte, öğrencilerimizin Fen Bilimleri alanlarında yıl boyunca araştırarak hazırladıkları projeler sergilenmektedir. Bilim Şenliği çocuklarımıza araştırma, bilimsel tutum, sorumluluk üstlenme, grupla çalışma becerileri ve takım ruhu, paylaşma, özgüven duygularının gelişmesini sağlar.

MATEMATİK


Özel seymen koleji ortaokullarında , öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik  programı uygulanmaktadır. Hedefimiz; günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen ve öz güven sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik derslerinde başarı için benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla  farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur. Matematik dersinin işleniş yöntemleri sonucunda, problem çözme becerilerinin gelişmesine paralel olarak matematiğin yapılabilirliğine ilişkin güven duyulmakta ve problem çözümünde yaratıcı bir tutum sergilenebilmektedir. Akıl yürütme ve öz güveni geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda matematik, keyifli, anlamlı ve mantıklı bir uğraş olur. Çalışmalarımız çoklu zekâ kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli ve teknolojik destekli bir temele dayanır. Grup çalışması, gezi gözlem, bilgisayar destekli öğretim ve kavram haritaları matematik öğretimindeki vazgeçilmezlerimiz arasındadır.

SOSYAL BİLGİLER

BÖLÜMÜMÜZÜN İÇERİĞİ

Bu bölüm Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya), TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içine almaktadır.

6. ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinde alan uzmanlığı esastır. Coğrafya ve Tarih üniteleri branş öğretmenleri tarafından ayrı ayrı ele alınır.

Tüm derslerin ortak amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal ve çağdaş değerleri ön planda tutan, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında rol alabilecek, sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler yetiştirmektir.

Bu temel hedef ile her dersin kendi özel amaçları doğrultusunda haklarını bilme ve sorumluluklarını yerine getirme bilinci, çevreye duyarlı olma, çalışkanlık, dürüstlük gibi değerler kazandırılmaya çalışılır

DERSLERDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

-  Bilgiyi aktarmada ANLATIM YÖNTEMİ

-  Çocuklarımızı düşünmeye yöneltmek ve verilen bilgileri pekiştirmeye yönelik TARTIŞMA  YÖNTEMİ

-  Yaşayarak öğrenmelerine yönelik BİREYSEL VE GRUP PROJE ÇALIŞMALARI

- Bir konuya çözüm getirmek karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir yürütmelerini

   sağlamaya yönelik BEYİN FIRTINASI

-  Öğrencilere düşünme ve kendilerini ifade etme becerisi kazandırmaya yönelik SORU  CEVAP  ÇALIŞMALARI

-  Öğrencilerimizin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmelerine yönelik

   DRAMA ÇALIŞMALARI

-  Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan

   EĞİTSEL OYUNLAR

-  Sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici bir araç olarak görsel materyalleri sergilemeye yönelik

BİLGİSAYAR VE İNTERNET kullanılmaktadır.