Akademik Birimler

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

 İngilizce Öğretiminde Genel Amacımız;   Çeşitli etkinliklerle birlikte dilin kullanımını sağlamak temel  hedefimizdir.Konuşma,Yazma,Dinleme,Okuma (FOUR SKILLS) becerilerini kazandırmak adına sınıf içi ve sınıf dışında İngilizce’yi  yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için aktiviteler uygulayıp,projeler hazırlatıp sunum yaptırmaktır.
İngilizce ders öğretimimiz, COMMON EUROPEAN FRAMEWORK programına uygun olarak yürütülmektedir.Seviye sınıflarımız da bu program  çerçevesinde oluşturulmaktadır.
PROGRAM ÇERÇEVEMİZ,
 
9 th GRADES     10th GRADES    11th GRADES    12th GRADES      
      A2  - B1         B1  -  B1+              B2         C1  -  C2    

Bu program sayesinde amacımız öğrencilerimize;
*Okuduğunu anlama
*Özetleme.yorumlama
*Tercüme yapabilme
*Hikaye.makale yazabilme
*Role-play,drama,quız-show,skeçlerle kendini  ifade edebilme
*Farklı kültürleri tanıma
*Dinleme
*Uluslararası FCE,TOEFL,IELTS gibi sınavlara hazırolma  becerilerini kazandırmaktır.
 
BAZI İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİMİZ

MUN

Debate Club

Culture Day

 Tüm proje ve kulüp çalışmalarında;

• Her öğrencinin farklı becerileri kıymetlidir ve her öğrencinin katılımına önem verilir.

• Dil becerilerini en üst düzeyde kullanımları hedeflenmektedir.

• Süreçlerin zenginleştirilmesi esastır.

• Eğitim teknolojileri uygulamalarda zengin olarak kullanılır.

• Proje oluşturma becerisine önem verilir. Kriterler öğrencilerin belirli disiplinleri kazanmalarına yöneliktir.

• Tüm çalışmalar araştırma temellidir. Öğrenciler yoğun bir biçimde araştırmaya yönlendirilir.

• Saha çalışmaları, araştırma alanlarına önem verilerek gözlem yapmaları adına çalışmalar yürütülür.

• Münazara yapabilme, tartışabilme becerilerinin üst düzeye çıkarılabilmesi hedeflenir.

• Kültürel çalışmalar yapabilme, değişen dünya politikalarını takip edebilme fırsatları oluşturulmaktadır.

• Öğrenciler adına oluşturulan dosyalarla her öğrencinin çalışması kayıt altına alınarak uzun vadede çok yönlü seçim yapabilme, uluslar arası anlamda fırsata dönüştürebilme olanağı sağlanır.

• Sertifikasyon çalışmalarıyla uluslar arası düzeyde ölçüm yapabilme ve değerlendirme fırsatı sağlanmaktadır.

ALMANCA EĞİTİM PROGRAMI

Uluslararası  bir dil olduğu gibi ,bilim alanında en çok kullanılan diller arasında İngilizceden sonra Almanca geldiğinden,dünya çapında yayınlanan kitapların çoğunluğu İngilizce ve Almanca olduğundan okulumuzda ikinci yabancı dil Almancadır.
Okulumuzda Almanca dersi Anasınıfından itibaren verilmektedir. Amacımız öğrencilerimize küçük yaşta almanca diline karşı ilgi uyandırmak ve dilin sözlü, yazılı iletişim aracı olarak kullanılmasını sağlamaktır.
Derslerimizde duyma - anlama becerisinin geliştirilmesi ile başlayan dil öğrenme sürecimiz basit konuşma kalıpları takip eder. Üst kademelerde ise metin okuma, anlama, yazma ve konuşma alanında öğrencinin dil öğrenimi geliştirilir
Öğrencilerimiz, öğrendikleri Almancayı yaşamla ilişkilendirebilmek amacıyla, almanca konuşulan ülkelerle bağlantı kurup çeşitli geziler ve projeler ile desteklenir.
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre planlanan derslerimiz, bilişim teknolojileriyle desteklenmektedir.
Öğrencilerimiz Alman Kültür Merkezinin uyguladığı DEUTSCH FIT sınavlarına (Deutsch Fit 1 ve Fit 2) katılmakta ve Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan Dil yeterlilik düzeyi sertifikalarına hak kazanmaktadırlar.
Sınav duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, dil bilgisi ve konuşma becerilerini sınamaktadır. Sınavlar A1, A2 ve B1 seviyelerinde uygulanmaktadır. İsteyen her öğrenci seviyesine uygun sertifika sınavlarına katılabilir. Sertifika sınavlarına hazırlık çalışmaları Almanca derslerinde ve DEUTSCH FIT kulübünde Almanca öğretmenleri tarafından yapılır.
 
 
EUROPASS DİL PASAPORTU SEVİYELERİ

Dinleme
A 1: Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.
A 2: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.
B 1: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir
Okuma
A 1: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir.
A 2: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.
B 1: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir
Karşılıklı konuşma
A 1: Basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.
A 2: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir.
B 1: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

Sözlü Anlatım
A 1: Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir.
A 2: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.
B 1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilir.
Yazılı Anlatım
A 1: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir.  Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.
A 2: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.
B1: Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.
 
MATEMATİK

Matematik sanattan hukuka, resimden coğrafyaya kadar tüm alanların içine entegre olmuş, yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, tüm bunları kapsayan düşünce ve sonuçlama sistemidir. Öğrenciler, hızla gelişmekte olan bir dünyada yaşadığımızı, bu hızlı değişim ve gelişimde yeni buluşlar ve eserlerin ortaya çıkarılışında, çeşitli sanayi dallarının gelişmesinde matematiğe ve matematikçilere duyulan gereksinimi kavramalıdır. Matematik eğitiminde amacımız, öğrencilerimize bu bakış açısını kazandırmaktır. Matematiği öğrenen bireyler düşünme biçiminde farklılık kazanır, ufku gelişir, analitik bir  bakış açısı kazanarak olayları farklı yorumlar.

Matematik eğitim programımız, “Her birey matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bundan dolayı matematik eğitimimizle öğrencilerimizin;

    Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,
    Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,
    Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,
    Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamayı,
    Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi,
    Yorumlama gücünü geliştirmeyi,
    Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede bir yaklaşım kazandırmayı,
    Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmeyi,
    Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,
    Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmeyi,
    Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmayı hedeflemekteyiz.

Matematik ve Geometri Derslerinde Yapılan Çalışmalar

Sınıf içi çalışmalar , yardımcı ders kitapları, yaprak testler ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan çalışma kağıtları ile desteklenmektedir.
Öğrencilere; her seviyenin ve dersin özelliği göz önünde bulundurularak, konuyu pekiştirici ödev ve çalışma kağıtları verilmektedir.Verilen ödevler düzenli kontrol edilerek, okulumuzun internet sitesi aracılığı ile veliler sürekli bilgilendirilmektedir.
Her sınıf seviyesinde belirli periyotlarla Konu Tarama, YGS ve LYS deneme sınavları yapılarak öğrencilerimiz üniversite giriş sınavına hazırlanmaktadır.
İzleme, geri bildirim, düzeltme ve yönlendirme sistemi kurulmuş, öğrenme eksikliklerinin anında giderilmesi ve ortalamanın üstündeki öğrencilerin çeşitli etkinliklere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.
Öğrencilerin sorularını cevaplamak, anlamadıkları konuları pekiştirmek, eksiklerini tamamlamak amacıyla öğlen teneffüslerinde ve okul çıkışlarında takviye çalışmaları yapılmaktadır.
Çeşitli etkinlikler, projeler ve yarışmalar (Okul içi, il ve ilçe çapındaki yarışmalar, Tübitak ve proje çalışmaları) aracılığıyla öğrencilerin işbirliği içinde çalışma becerileri ve paylaşma duyguları geliştirilmektedir.

Matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır. Amacımız gerekli gereksiz her şeyi ezberlemiş, bir takım sınav kaygıları yüklenmiş öğrenciler yetiştirmek değildir. Matematiğin yaşam içindeki yerini gören, matematik dersleri aracılığıyla düşünebilen, sorgulayabilen, açıklayabilen, üretebilen bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda da sürecin önemsenmesi gerekmektedir. Velilerimizden de öğrencilerimizin gelişiminde ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olmaları, öğrencilerin derslerde ve ders dışı etkinliklerde gösterdikleri performansla ilgili olarak düzenli bir şekilde  bilgi paylaşımında bulunmaları beklenir. Bu süreç ister istemez bir takım başarıları getirecektir.

FEN BİLİMLERİ

Fen bilimleri derslerinde tutarlı ve akılcı düşünce sistemine sahip bireyler yetiştirmek, fen ve doğa olayları üzerinde bizzat gözlem, inceleme ve deneyler yaparak pozitif ve objektif düşünce sistemi kazanmış, teknolojik modern bir dünya görüşüne sahip gençler yetiştirmek, fen ve doğa olaylarını doğru yorumlayarak, mantıklı düşünme yeteneğini bilimsel genelleme şartlarını objektif davranış haline getirmiş, şahsi sorumluluk bilinci oluşmuş, başkalarının fikirlerine ve haklarına saygılı olan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretiminde, buluş yoluyla öğretim, araştırma yoluyla öğretim, bilimsel problem çözme yöntemi ve işbirliği ile öğretim, deney, kavram haritası, kavram ağları, anlam çözümleme tablosu, beyin fırtınası, drama, oyun, bulmacalar ve modeller gibi strateji ve teknikler kullanmaktayız.
Özellikle somut işlemler dönemindeki öğrenciler için derslerimiz Çoklu Zeka Kuramı"na göre planlanır. Seçtiğimiz yöntemler ve düzenlediğimiz etkinlikler ile öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik, kişiler arası, içsel, doğa ve mantıksal matematiksel zeka alanlarına hitap ederiz.

YGS ve LYS başarılarına bakıldığında Fen Bilgisi en çok zorlanılan derslerin başında gelir. Özel Seymen Eğitim Kurumları olarak bu zorluğu aşmak, derslerin daha zevkli ve anlaşılır hale getirmek için deney ve etkinliklere ağırlık veren bir program uygulamaktayız.  Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Fen laboratuarlarımız araç, gereç yönünden zengin donanıma sahiptir. Dersler deneysel çalışmaların yanı sıra projeksiyon, TV, video ve DVD ile desteklenmektedir. Fen Bilimleri bölümü  YGS ve LYS sınavına yönelik yaptığı çoktan seçmeli ölçme araçlarıyla öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmalarını sağlayarak tam başarıyı hedeflemektedir. YGS ve LYS  çalışmalarına  katkı amacıyla  hafta içi ve hafta sonu etüt çalışmalarımız, deneme sınavı uygulamalarımız yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin kendilerini değerlendirmeleri sağlamaktadır.

Okulumuzda ayrıca Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretimi proje geliştirme süreçleriyle desteklenir. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle hem okulumuzun düzenlediği bilim şölenine hem de diğer kuruluşların düzenlediği proje yarışmalarına ve bilim şenliklere katılarak projelerini diğer öğrencilerle paylaşırlar. Çevreye duyarlı öğrencilerimizin çevreyi korumaya yönelik geliştirdiği projelerle , Eco-schools gibi   uluslararası etkinliklere de katılmaktayız.
 
 EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Özel Seymen Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin amacı, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatının ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek ulusumuzun dil, düşünce ve kültür dünyasına katkıda bulunmaktır. Değişim ve geçmiş arasındaki korunması gereken önemli dengeyi sağlayarak onlara sorun çözme becerisi kazandırmak, düşünmeyi öğretmektir.

Gerek ders içi gerekse ders dışı etkinliklerle öğrencilerimizi ülkesine ve milletine gönülden bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiş, Türk dilini koruyan ve geliştirmeye çalışan,bulunduğu çağın değerlerinin bilincinde,nitelikli, ahlâklı, özverili, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünebilen, girişimci, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştirmektir.

 Okulumuz, ÖSS Türkçe soru çözüm ortalaması temel alınarak yapılan sıralamada, kendi türündeki okullar arasında uzun yıllardır ilkler arasındadır. Yıllardır değişmeyen başarımızı, öncelikli hedefimiz olan öğrenciye Türk dilini ve edebiyatını sevdirmeye çalışmamıza borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu hedef doğrultusunda, birinci sınıfından itibaren öğrencilerimizi, Türk edebiyatının seçkin verimleriyle tanıştırarak onların kendi dil ve kültürlerine sahip çıkmalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. İlerleyen yıllarda Dünya edebiyatından ürünleri de tanıma olanağı bulan öğrencilerimiz, mezun olduklarında -okulumuzun çift dilli olması dolayısıyla da- sözlü ve yazılı anlatımlarında ana dillerini doğru ve düzgün kullanmalarının yanı sıra, Türk ve Batı edebiyatı örneklerini de karşılaştırmalı bir şekilde incelemiş olacaklardır.
 
SOSYAL BİLİMLER 

Sosyal Bilimler , TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe grubu derslerini içermektedir.

Tüm derslerin ortak amacı TC.vatandaşı olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını milletini seven, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında rol alabilecek laik, demokratik, evrensel ve çağdaş değerlere bağlı, geleceğe umutla yol alabilen üretken gençler yetiştirmektir.

Bu temel amaçtan sapmadan her dersin kendi kapsamında özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özellikleri doğrultusunda ilgi istek ve yeteneklerini kullanarak, haklarını bilen ve uygulayan, sorumluluklarını yerine getiren, çalışkan, dürüst ve evrensel/ulusal değerlerin kazandırılması için çalışılır.

Sosyal Bilimler dersleri kapsamında ayrıca mevcut yaklaşımlardan farklı olarak; bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini de dikkate alarak yaşama etkin katılımı, doğru karar vermesi ve sorun çözmesi gelişim göstermektedir.

Dersler işlenirken, bilimsel düşünmeyi temel referans kabul ederek bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı gözeterek hem bölüm içi, hem diğer bölümlerin dersleri ile disiplinler arası ilişkilendirmeye ve teknolojiden yararlanmaya özen gösterilmektedir.

Sosyal Bilimler Öğretiminde Hedeflerimiz:

Gelenekselin tecrübesi ile çağdaşın sürekli değişen ve gelişen yaklaşımının sentezlendiği bir eğitim anlayışının üniteler arası, dersler arası ve ara disiplinlerle sarmal bir sistemde oluşturulduğu sosyal bilimler programı uygularken;

* Yapılandırmacı anlayış doğrultusunda öğrencinin, öğrenme sürecinde aktif rol aldığı etkinlik merkezli,

*  Öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan öğrenciler arası ve öğretmen rehberliğinde yapılan işbirlikçi öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal becerileri gelişmiş,

* Evrensel ve ulusal sorunların çözümünde duyarlılık sahibi ve etkin katılabilen,

* Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak için çalışan ve çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı bireyler yetiştirmek temel hedeftir.