Akademik Birimler

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

 İngilizce Öğretiminde Genel Amacımız;   Çeşitli etkinliklerle birlikte dilin kullanımını sağlamak temel  hedefimizdir.Konuşma,Yazma,Dinleme,Okuma (FOUR SKILLS) becerilerini kazandırmak adına sınıf içi ve sınıf dışında İngilizce’yi  yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için aktiviteler uygulayıp,projeler hazırlatıp sunum yaptırmaktır.

İngilizce ders öğretimimiz, COMMON EUROPEAN FRAMEWORK programına uygun olarak yürütülmektedir.Seviye sınıflarımız da bu program  çerçevesinde oluşturulmaktadır.

PROGRAM ÇERÇEVEMİZ,

 

9 th GRADES     10th GRADES    11th GRADES    12th GRADES      

      A2  - B1         B1  -  B1+              B2         C1  -  C2    


Bu program sayesinde amacımız öğrencilerimize;

*Okuduğunu anlama

*Özetleme.yorumlama

*Tercüme yapabilme

*Hikaye.makale yazabilme

*Role-play,drama,quız-show,skeçlerle kendini  ifade edebilme

*Farklı kültürleri tanıma

*Dinleme

*Uluslararası FCE,TOEFL,IELTS gibi sınavlara hazırolma  becerilerini kazandırmaktır.

 

BAZI İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİMİZ

MUN


Debate Club


Culture Day


 Tüm proje ve kulüp çalışmalarında;


• Her öğrencinin farklı becerileri kıymetlidir ve her öğrencinin katılımına önem verilir.


• Dil becerilerini en üst düzeyde kullanımları hedeflenmektedir.


• Süreçlerin zenginleştirilmesi esastır.


• Eğitim teknolojileri uygulamalarda zengin olarak kullanılır.


• Proje oluşturma becerisine önem verilir. Kriterler öğrencilerin belirli disiplinleri kazanmalarına yöneliktir.


• Tüm çalışmalar araştırma temellidir. Öğrenciler yoğun bir biçimde araştırmaya yönlendirilir.


• Saha çalışmaları, araştırma alanlarına önem verilerek gözlem yapmaları adına çalışmalar yürütülür.


• Münazara yapabilme, tartışabilme becerilerinin üst düzeye çıkarılabilmesi hedeflenir.


• Kültürel çalışmalar yapabilme, değişen dünya politikalarını takip edebilme fırsatları oluşturulmaktadır.


• Öğrenciler adına oluşturulan dosyalarla her öğrencinin çalışması kayıt altına alınarak uzun vadede çok yönlü seçim yapabilme, uluslar arası anlamda fırsata dönüştürebilme olanağı sağlanır.


• Sertifikasyon çalışmalarıyla uluslar arası düzeyde ölçüm yapabilme ve değerlendirme fırsatı sağlanmaktadır.

ALMANCA EĞİTİM PROGRAMI

Uluslararası  bir dil olduğu gibi ,bilim alanında en çok kullanılan diller arasında İngilizceden sonra Almanca geldiğinden,dünya çapında yayınlanan kitapların çoğunluğu İngilizce ve Almanca olduğundan okulumuzda ikinci yabancı dil Almancadır.

Okulumuzda Almanca dersi Anasınıfından itibaren verilmektedir. Amacımız öğrencilerimize küçük yaşta almanca diline karşı ilgi uyandırmak ve dilin sözlü, yazılı iletişim aracı olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Derslerimizde duyma - anlama becerisinin geliştirilmesi ile başlayan dil öğrenme sürecimiz basit konuşma kalıpları takip eder. Üst kademelerde ise metin okuma, anlama, yazma ve konuşma alanında öğrencinin dil öğrenimi geliştirilir

Öğrencilerimiz, öğrendikleri Almancayı yaşamla ilişkilendirebilmek amacıyla, almanca konuşulan ülkelerle bağlantı kurup çeşitli geziler ve projeler ile desteklenir.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre planlanan derslerimiz, bilişim teknolojileriyle desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz Alman Kültür Merkezinin uyguladığı DEUTSCH FIT sınavlarına (Deutsch Fit 1 ve Fit 2) katılmakta ve Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan Dil yeterlilik düzeyi sertifikalarına hak kazanmaktadırlar.

Sınav duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, dil bilgisi ve konuşma becerilerini sınamaktadır. Sınavlar A1, A2 ve B1 seviyelerinde uygulanmaktadır. İsteyen her öğrenci seviyesine uygun sertifika sınavlarına katılabilir. Sertifika sınavlarına hazırlık çalışmaları Almanca derslerinde ve DEUTSCH FIT kulübünde Almanca öğretmenleri tarafından yapılır.

  

EUROPASS DİL PASAPORTU SEVİYELERİ


Dinleme

A 1: Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

A 2: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

B 1: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir

Okuma

A 1: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir.

A 2: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

B 1: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir

Karşılıklı konuşma

A 1: Basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.

A 2: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir.

B 1: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.


Sözlü Anlatım

A 1: Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir.

A 2: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

B 1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilir.

Yazılı Anlatım

A 1: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir.  Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

A 2: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.

B1: Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.

 

MATEMATİK


Matematik sanattan hukuka, resimden coğrafyaya kadar tüm alanların içine entegre olmuş, yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, tüm bunları kapsayan düşünce ve sonuçlama sistemidir. Öğrenciler, hızla gelişmekte olan bir dünyada yaşadığımızı, bu hızlı değişim ve gelişimde yeni buluşlar ve eserlerin ortaya çıkarılışında, çeşitli sanayi dallarının gelişmesinde matematiğe ve matematikçilere duyulan gereksinimi kavramalıdır. Matematik eğitiminde amacımız, öğrencilerimize bu bakış açısını kazandırmaktır. Matematiği öğrenen bireyler düşünme biçiminde farklılık kazanır, ufku gelişir, analitik bir  bakış açısı kazanarak olayları farklı yorumlar.


Matematik eğitim programımız, “Her birey matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bundan dolayı matematik eğitimimizle öğrencilerimizin;


    Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,

    Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,

    Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,

    Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamayı,

    Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi,

    Yorumlama gücünü geliştirmeyi,

    Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede bir yaklaşım kazandırmayı,

    Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmeyi,

    Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,

    Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmeyi,

    Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmayı hedeflemekteyiz.


Matematik ve Geometri Derslerinde Yapılan Çalışmalar


Sınıf içi çalışmalar , yardımcı ders kitapları, yaprak testler ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan çalışma kağıtları ile desteklenmektedir.

Öğrencilere; her seviyenin ve dersin özelliği göz önünde bulundurularak, konuyu pekiştirici ödev ve çalışma kağıtları verilmektedir.Verilen ödevler düzenli kontrol edilerek, okulumuzun internet sitesi aracılığı ile veliler sürekli bilgilendirilmektedir.

Her sınıf seviyesinde belirli periyotlarla Konu Tarama, YGS ve LYS deneme sınavları yapılarak öğrencilerimiz üniversite giriş sınavına hazırlanmaktadır.

İzleme, geri bildirim, düzeltme ve yönlendirme sistemi kurulmuş, öğrenme eksikliklerinin anında giderilmesi ve ortalamanın üstündeki öğrencilerin çeşitli etkinliklere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerin sorularını cevaplamak, anlamadıkları konuları pekiştirmek, eksiklerini tamamlamak amacıyla öğlen teneffüslerinde ve okul çıkışlarında takviye çalışmaları yapılmaktadır.

Çeşitli etkinlikler, projeler ve yarışmalar (Okul içi, il ve ilçe çapındaki yarışmalar, Tübitak ve proje çalışmaları) aracılığıyla öğrencilerin işbirliği içinde çalışma becerileri ve paylaşma duyguları geliştirilmektedir.


Matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır. Amacımız gerekli gereksiz her şeyi ezberlemiş, bir takım sınav kaygıları yüklenmiş öğrenciler yetiştirmek değildir. Matematiğin yaşam içindeki yerini gören, matematik dersleri aracılığıyla düşünebilen, sorgulayabilen, açıklayabilen, üretebilen bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda da sürecin önemsenmesi gerekmektedir. Velilerimizden de öğrencilerimizin gelişiminde ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olmaları, öğrencilerin derslerde ve ders dışı etkinliklerde gösterdikleri performansla ilgili olarak düzenli bir şekilde  bilgi paylaşımında bulunmaları beklenir. Bu süreç ister istemez bir takım başarıları getirecektir.


FEN BİLİMLERİ


    Özel Seymen Eğitim Kurumları olarak bireylerin bilim okur-yazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Bilim okur-yazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde bilimsel yöntem ve teknikleri kullanırlar. Günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik somut ve akılcı çözüm yolları önerirler. Bilgiye daha hızlı ulaşabilir, yeni bilgiler üretebilir, çağdaş teknolojileri etkili ve verimli kullanabilir, yeni sistem ve teknolojiler geliştirebilirler. Bu nedenle fen bilimlerinin öğrencilere etkili ve verimli olarak öğretilmesi okulumuzda  büyük önem taşır. 


     Okulumuzda ayrıca Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretimi proje geliştirme süreçleriyle desteklenir. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle hem okulumuzun düzenlediği bilim şölenine hem de diğer kuruluşların düzenlediği proje yarışmalarına ve bilim şenliklere katılarak projelerini diğer öğrencilerle paylaşırlar.  

 EDEBİYAT BÖLÜMÜ


Özel Seymen Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi  21. Yüzyıl temel becerilerine sahip bireyler yetiştirerek eğitimde mükemmelliği hedefler. 


Öğrencilerimizin ana dillerini yetkin bir biçimde kullanmalarını sağlayabilmek, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini güçlendirmek için bilgi okuryazarlığını, yaratıcı düşünmeyi, problem çözme ve insani duyarlılığı odağına alan metin merkezli bir eğitim anlayışını benimseriz. Öğrencilerimizi, eleştirel ve analitik düşünen, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlarız.


Uyguladığımız programla, öğrencilerimizin girecekleri LGS, TYT ve AYT’de kendilerine yöneltilecek Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularına yanıt verebilecek düzeye gelmelerini sağlarız. Hem LGS hem YKS’ de en yüksek başarıyı hedefleriz. Derslerde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyerek, her öğrencinin yetenek ve becerilerini geliştirmeyi, onların yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmelerini amaçlarız. 


Öğrencilerimize analiz ve sentez yapabilme becerisini kazandırmak için Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş edebî eserlerle, farklı metin türleriyle incelemeler yapmaktayız. Dil bilgisi konularını sarmal bir yapıyla metinlerle ilişkilendirilerek bütüncül bir bakış açısıyla vermekteyiz. 


Okulumuzun eğitim alanındaki mükemmellik anlayışı doğrultusunda MEB programını temel alarak, oluşturduğumuz kitap seçkilerimizle, güdümlü okuma ve yazma çalışmalarımızla, ders uygulamalarımızla müfredatı zenginleştirmekte, daha verimli hale getirmekteyiz. Ardından okuduğumuz kitapların yazar ve şairleriyle öğrencilerimizi buluşturup kitap söyleşilerini yapmalarını sağlarız. Özellikle, kitabın söyleşisi sırasında öğrencilerin etkin olmaları ve öğrenci merkezli olarak işlenen dersler yoluyla öğrencilerimizde kalıcı ve taşınabilir öğrenmeyi sağlamaktayız. Bütün bu uygulamaları ve kazanımları gerektiğinde uzaktan eğitim sürecinde de gerçekleştirmekteyiz.


Öğrencilerimizi sadece akademik alanda değil sosyal yaşamda da başarılı, girişken kendini sözlü ya da yazılı ifade edebilen, öz güveni ve empati kurma yeteneği gelişmiş, iyi bireyler olarak yetiştirmek bölümün en önemli hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerin etkin olduğu sosyal sorumluluk projeleri, şiir dinletileri, değerler eğitiminin okuma çemberiyle sahnelenmesi, Dil Bayramı, tiyatro izlenmesi, müze gezileri gibi etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz. İl ve ulus çapında onların öykü yazma yarışmalarına katılımlarını özendiririz. 


Bunlardan başka, bölüm öğretmenlerinin öncülüğünde öğrencilerimiz dönem başından sonuna kadar yaptıkları maçlarla münazara ligini gerçekleştirir. Düşüncelerini özgürce dile getirmelerine, araştırma ve savunma yapmalarına ve onların kendilerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlarız.


Tiyatro Kulübü kapsamında her yıl en az bir Türkçe oyun sahneleriz. Her ay bir oyun izleriz.


Bölümümüzün doğaya saygı duyması ve canlılara değer vermesi, en önemli özelliklerinden biridir. Farklılıklara saygı duyar ve farklılıkları özgürlük ortamında yaşatabilir. Bu amaçla okulumuzun geniş ağaçlık alanında çocuklarımızla göç yolu oluşturulmuş; kağıt atık değildir, anlayışıyla da sürekli geri dönüşüm projesi başlatılmıştır.